/ مشخصات فنی / محاسبه گر لوله

محاسبه گر لوله

واحد سایز لوله
سایز لوله به اینچ
سایز لوله
واحد ضخامت لوله
ضخامت لوله
نوع لوله
متراژ
وزن کیلوگرم