/ مشخصات فنی / محاسبه گر ورق

محاسبه گر ورق

ضخامت ورق
میلی متر
طول ورق
میلی متر
عرض ورق
میلی متر
وزن کیلوگرم