/ معرفی شرکت / پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل

در یک کلمه میتوانم بگویم که "تعهد"، شرکت ما را از سایر رقبا متمایز کرده است. در واقع اصلی‌ترین ویژگی که در شرکت بازرگانی بهان تجارت میتوان یافت، همین متعهد بودن است، زیرا هیچ گاه مسائل سود آوری برای ما در اولویت نخست نبوده است، بلکه "تعهد" اصلی ترین موضوع برای شرکت است. تعهد ما در برابر کارفرمایان ، بانک‌ها و هر طرف قرارداد دیگری که اغلب دولتی هستند، همواره وجود داشته است. حتی در برخی از مقاطع به ویژه در سال های اخیر که اوضاع مالی برای پروژه‌ها دشوارتر است، این پایبندی به تعهد وجود داشته و تا جایی که امکان داشته است، سعی کردیم این تعهد را حفظ کنیم.