/ محصولات / لوله های CRA

لوله های CRA

 

تامین لوله های CRA در انواع گریدهای استاندارد API 5CRA و رزوه های مختلف Premium و API 5B بر اساس الزامات کارفرما