/ محصولات / تجهیزات حفاری

تجهیزات حفاری

 

تامین بخش عمده ای از اقلام حفاری با رعایت کلیه استانداردهای متداول و مورد استفاده در صنایع حفاری