/ محصولات / اسلب

اسلب (تختال)

 

اسلب (تختال) عمدتاً مناسب برای ساخت ورق یا کویل مورد استفاده در ساخت لوله های API