/ محصولات / لوله های جداری

لوله های جداری، مغزی و آستری

 

انواع لوله های جداری، مغزی و آستری در انواع گریدهای استانداردAPI 5CT و رزوه های مختلف Premium و API 5B بر اساس الزامات کارفرما